Algemene voorwaarden 06Fix

 1. Definities

In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:

Reparateur: 06Fix te Schimmert

Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij 06Fix Schimmert

Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door klant en aanvaard door reparateur.

Toestel: Mobiele telefoon, tablet, Accessoires: opladers, hoesjes, screenprotectors en ander toebehoren aan toestel.

 1. Toepasselijkheid

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica.

2.2.  Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

2.3.  Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 1. Onderzoek en Reparatie

3.1.  Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) op de reparatie bon zoals door de Klant zijn omschreven.

3.2.  Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen evt. onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

3.3.  Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen evt. onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

3.4.  Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Reparateur behoudt het recht het product te retourneren tegen onderzoekskosten.

3.5.  Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen evt. onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

3.6.  Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Reparateur zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.

 1. Kwaliteit

6.1.  Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

6.2.  Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

 1. Garantie

5.1.  Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.

5.2.  Reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes (6) maanden op de vervangen onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met water- of vochtschade, gebogen- of beschadigd frame wordt geen garantie gegeven.

5.3.  Wanneer binnen zes (6) maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

5.4.  Garantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

 1. Overmacht

6.1.  Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2.  Reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

6.3.  Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

 1. Aansprakelijkheid

7.1.   Reparateur is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces, tenzij anders is overeengekomen. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

7.2.  De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €500,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

 1. Toepasselijk recht

Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden voor het repareren van GSM/Tablet apparatuur

 1. Data

9.1.  Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde GSM- apparatuur (mobiele telefoons/tablets) naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg indien mogelijk.

9.2.  Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.

9.3.  Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.

 1. Garantie GSM/Tablet

10.1.  Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI sticker of met een afwijkende IMEI sticker ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI nummer, worden door Reparateur niet onder garantie afgehandeld.

10.2.  In het geval er aan mobiele telefoons door derden, niet-geautoriseerde reparateurs, is gewerkt kan de fabrieksgarantie vervallen.

10.3.   In bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

10.4.  Een val of stoot, water of vocht kan naast de directe zichtbare schade zoals gebroken scherm ook onzichtbare schade bijvoorbeeld aan de logic board hebben aangericht. Deze ‘onzichtbare’ schade kan onopgemerkt blijven tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de reparatie. Reparateur kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze schade en de eventueel bijkomende kosten.

10.5.  De garantie is niet meer geldig bij val- en drukschade. Een barst op een scherm, digitizer of LCD is dan ook in alle gevallen uitgesloten van 6 maanden garantie.

 1. Accessoires en SIM kaarten

11.1.  Accessoires dienen alleen meegegeven te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden meegegeven. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.

11.2.  Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden gegeven indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.

11.3.Het meegeven van simkaarten is niet nodig en geschiedt op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/ of beschadiging van meegegeven simkaarten.